Pochopte potřeby občanů

1. Poznejte potřeby občanů

Proveďte uživatelský výzkum, abyste poznali potřeby konkrétní skupiny občanů, která bude službu používat. Znalost potřeb vám pomůže při návrhu služby.

Pro splnění 1. bodu Standardu digitální služby musíte poznat potřeby občanů. Budete muset vysvětlit, jak jste tento bod splnili v rámci schválení výdajů na službu a hodnocení služby.

Jak to zlepší vaši službu

Potřebujete poznat potřeby občanů, abyste vytvořili službu, která:

 • Pomáhá občanům udělat na první pokus to, co chtějí udělat, bez znalosti vládní administrativy.
 • Pomáhá občanům řešit jejich skutečné potřeby místo toho, aby vycházela z vašich předpokladů.

Jak budete hodnoceni

Hodnocení služby a otázky, které vám posuzovatelé dají, se liší podle charakteru služby a podle toho, co služba dělá.

Hodnocení alfa verze

Abyste prošli hodnocením alfa verze, musíte obvykle ukázat uživatelský výzkum, který obsahuje:

 • Potřeby občanů (user needs), které jste pro vaši službu zjistili, včetně potřeb občanů vyžadujících asistenci při práci s digitální službou. Dále ukažte, jak jste potřeby zjistili.
 • Příběhy občanů (user stories), které jste pro vaši službu sepsali, včetně příběhů občanů vyžadujících asistenci při práci s digitální službou. Dále ukažte, jak jste k příběhům došli.
 • Části úloh, které jsou pro občany obtížné. Dále vysvětlete, jak jste tyto části služby zjednodušili a ukažte výsledky testování a výzkumů, které zjednodušení prokazují.
 • Další problematická zjištění, se kterými se musíte při návrhu služby vypořádat.

Hodnocení beta verze

Abyste prošli hodnocením beta verze, musíte obvykle:

 • Proberte neveřejnou beta verzi, včetně informací s kolika občany jste dělali testování, jak jste tyto občany sehnali, jaké analytické nástroje a metody jste použili a co jste analýzou zjistili. Dál proberte, co nového jste se naučili oproti zjištěním v alfa verzi.
 • Proberte informace zjištěné výzkumem občanů v rámci neveřejné alfa verze, včetně občanů vyžadujících asistenci při práci s digitální službou. Zaměřte se hlavně na informace s kým, kde, kdy a jak často jste výzkum prováděli.
 • Popište občany, kteří vaši službu používají, včetně občanů vyžadujících asistenci při práci s digitální službou. Dále popište, co všechno jste udělali, abyste jejich potřeby poznali.
 • Vysvětlete změny v potřebách občanů, které jste zjistili uživatelským výzkumem.
 • Diskutujte o občanech, kteří vaši službu používají a jejichž potřeby je nejtěžší uspokojit. Dále prodiskutujte, jak jste tyto potřeby zjistili.
 • Proberte, co pro návrh služby představuje největší výzvy v souvislosti se zjištěnými potřebami občanů.
 • Uveďte příklady příběhů občanů (user stories), person nebo jiných uživatelských profilů vaší služby, tj. popište občany, kteří potřebují službu používat, včetně občanů vyžadujících asistenci při práci s digitální službou. Dále popište, na co budou občané službu používat.

Zároveň musíte:

 • Popsat části úloh, které jsou pro občany obtížné. Dále vysvětlete, jak jste tyto části služby zjednodušili a ukažte výsledky testování a výzkumů, které zjednodušení prokazují.
 • Probrat další problematická zjištění, se kterými se musíte při návrhu služby vypořádat.
 • Popsat výzkum, kterým jste zjišťovali nápomocnost zákaznické podpory služby, a jak výzkumná zjištění ovlivnila další vývoj a testování.
 • Ukázat, jak se návrh služby měnil v čase na základě výzkumných zjištění.

Hodnocení živé verze

Abyste prošli hodnocením živé verze, musíte obvykle:

 • Ukázat části úloh, které jsou pro občany obtížné. Dále vysvětlete, jak jste tyto části služby zjednodušili a ukažte výsledky testování a výzkumů, které zjednodušení prokazují.
 • Probrat informace zjištěné výzkumem občanů v rámci neveřejné beta verze, včetně občanů vyžadujících asistenci při práci s digitální službou. Dále proberte, jak budete využívat výzkumná zjištění k průběžnému vylepšování služby. Zaměřte se hlavně na informace s kým, kde, kdy a jak často jste výzkum prováděli.
 • Uvést příklady příběhů občanů (user stories) vaší služby, tj. popište občany, kteří potřebují službu používat, včetně občanů vyžadujících asistenci při práci s digitální službou. Dále popište, na co budou občané službu používat.
 • Ukázat potřeby občanů zjištěné výzkumem včetně potřeb občanů vyžadujících asistenci při práci s digitální službou.

Vysvětlete vývoj vaší služby

V každé fázi byste měli vysvětlit, jak se vaše služba změnila od jejího posledního hodnocení.

Související návody

Přečtěte si tyto návody, které vám pomohou poznat potřeby občanů: