Kontroly výdajů: požádejte o schválení výdajů na službu

Podmínkou realizace ICT služeb ve státní správě (resorty, OSS, státní podniky) je schválení ICT služeb Centrální ICT autoritou, zda jsou v souladu se Standardem digitálních služeb a má souhlasné stanovisko OHA dle usnes.vlády 889/2015.

Nedostatky současného stavu:

  • hodnocení záměrů ICT projektů nedostatečně reflektuje přínos projektu na plnění programu Digitální Česko a vliv realizace projektu na změnu procesu výkonu agendy veřejné správy nebo procesu konzumace jejích výstupů (např.: rychlost odezvy, odolnost proti neoprávněným změnám, komplexnost odpovědi, ...), a místo toho se zaměřuje a jako indikátory používá změnu ICT nástrojů určených pro podporu této služby tj.: změnu počtů technických prostředků (SW aplikace, servery, ..), tzn. zaměňuje (požadovaný) následek za nutnou příčinu.

Cesta ke zlepšení

Zkušenosti nejen z komerční praxe ukazují - i pro veřejnou správu, potřebu posuzovat ICT záměry objektivněji a systémověji. Jednou z cest je zavedení rozšířené povinné struktury / osnovy ICT záměru. Ta by měla obsahovat tyto povinné body:

1. Specifikace a zdůvodnění cíle/ů projektu.

2. Analýza současného stavu, jejímž výstupem je prioritizace identifikovaných nedostatků jasně specifikovaná na základě pravděpodobnosti reálně možných negativních dopadů nerealizace nebo omezené či zpožděné realizace záměru.

3. Jednoznačná specifikace klíčových požadavků věcného garanta příslušné agendy ve formě konkrétních kritérií využitelných jak pro zadání a akceptaci, tak pro následný monitoring a vyhodnocování poskytování předmětné ICT služby.

4. Alternativy možných řešení (včetně využitelnosti již vynaložených zdrojů - vlastních i jinými OVM, tzn. již existující ICT infrastruktury VS a sdílených ICT služeb VS), jejich vyhodnocení a výběr optimální alternativy.

5. Podrobné rozpracování vybrané alternativy, a to jak z hlediska její realizace (včetně rizik), tak z hlediska produkčního provozu, dalšího rozvoje (tzv. adaptabilita) a z hlediska likvidace.

Jaké služby a projekty musí být schváleny?

Projekty, kde nákup služeb (interně či externě) či investic jsou vyšší než 2 milióny ročně nebo 10 miliónů Kč za 5 let. (částky s DPH).

Pokud má projekt kratší dobu užívání než 5 let, pak musí být schváleny projekty, které 􏰀budou mít celkové náklady vyšší než doba provozu systému * 2mil Kč

Jak schvalování probíhá?

Pro kontrolu, zda vaše služba splňuje Standard digitální služby a požadavky OHA, je obvykle nutné projít hodnocením služby.

Posouzení bude provádět panel expertů Centrální ICT autority a OHA. Panely jsou obvykle složeny ze 4 nebo 5 posuzovatelů, včetně vedoucího posuzovatele, výzkumníka uživatelů, designer a technologický architekt.

Hodnocení služby probíhá samostatně pro alfa, beta a ostrou fázi projektu i pro podstatné rozvojové změny služby v rámci jejího provozu. Hodnocení probíhá osobně a trvá 2-3 hodiny.

Více o Hodnocení služby