Zkratky

Verze z 10. 2. 2019, 16:33, kterou vytvořil Michal (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Zkratky a rejstřík pojmů používaných ve státní správě

(zdroj pro tento seznam https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vXwzxbub4Frvjkd82lSaqvR68HNop_TbFbRY_xHJnmo/edit?usp=sharing)

Zkratka Plný název Popis
AI Artificial Intelligence – Umělá inteligence
AIS OVS Agendový informační systém orgánů veřejné správy
AK Architektonická kancelář
AP KB Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti
BIM Building Information Modeling – Informační modelování staveb
CBA Cost-benefit analysis – Analýza přínosů a celkových nákladů
CDO Chief Digital Officer – Digitální ředitel
CE Creative Europe – Kreativní Evropa
CEF Connecting Europe Facility – Nástroj pro propojení Evropy
CMS Centrální místo služeb CMS je systém, jehož primárním účelem je zprostředkovávat řízené a evidované propojení informačních systémů subjektů státní správy ke službám (aplikacím), které poskytují informační systémy jiných subjektů státní správy s definovanou bezpečností a SLA parametry, tj. přístup ke službám eGovernmentu. CMS tak můžeme nazvat privátní sítí pro výkon veřejné správy na území státu. CMS jako privátní síť veřejné správy využívá dedikovaných resp. pronajatých síťových prostředků pro bezpečné propojení úředníků orgánů veřejné správy (OVS) pracujících v agendách veřejné správy s jejich vzdálenými agendovými informačními systémy, pro bezpečné síťové propojení agendových systémů navzájem a pro bezpečný přístup jednotlivých OVS do Internetu.
CMS Centrální místo služeb
CMS KIVS Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy (CMS KIVS) je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan/firma vs. veřejná správa. KIVS je navržena jako centralizovaná komunikační infrastruktura s Centrálním místem služeb, které je jediným místem výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy a zároveň jediným místem propojení k veřejné síti internet a specifických neveřejných sítí např. sítí Evropské unie.
CMU Capital Markets Union – Unie kapitálových trhů
CoBIT Control Objectives for Information and related Technology
ČR Česká republika
ČTÚ Český telekomunikační úřad
Digitální Česko
DEP Digital Europe Programme – Program Digitální Evropa
DES Digitální ekonomika a společnost
DIA Digital Impact Assessment
DNS Dynamický nákupní systém
DPL Digitálně přívětivá legislativa
DSM Digital Single Market – Strategie jednotného digitálního trhu v Evropě
EA Enterprise Architecture – Podniková architektura
eGC eGovernment Cloud
eGSB eGovernment Service Bus
EKIS Ekonomický informační systém, např. Ministerstva vnitra nebo i jiných OVS
EP Evropský parlament
ERP Enterprise Resource Planning – Plánování podnikových zdrojů
ESIF European Structural and Investment Funds – Evropské strukturální a investiční fondy
EU Evropská unie
GDPR General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
GIS Geographic information system – Geografický informační systém
HLMP Magistrát hlavního města Prahy
HPC High-performance computing – Vysoce výkonná výpočetní technika
HR Human resources – Lidské zdroje
IaaS Infrastructure as a Service
ICT Informační a komunikační technologie
IKČR Informační koncepce České republiky
IoT Internet of Things – Internet věcí
IS Informační systém
ISVS Informační systémy veřejné správy
IT Informační technologie
ITIL Information Technology Infrastructure Library
KII Kritická informační infrastruktura
LRV Legislativní rada vlády
MD Ministerstvo dopravy
Meta-IS META – informační systém
MF Ministerstvo financí
MK Ministerstvo kultury
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MSp Ministerstvo spravedlnosti
MSP Malé a střední podniky
MV Ministerstvo vnitra
MZd Ministerstvo zemědělství
NAP Národní architektonický plán
NAR Národní architektonický rámec
Národní politika VaVal Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky
NIA Národní identitní prostor
NIA Národní identitní autorita, resp. Národní bod pro identifikaci a autentizaci
NIS Evropská směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů
NSKB Národní strategie kybernetické bezpečnosti
NÚKIB Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
OeG MV Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra
OHA MV Odbor Hlavního architekta Ministerstva vnitra
OLA Operational-level agreement
OSN Organizace spojených národů
OVS Orgány veřejné správy
PaaS Platform as a Service
PK Projektová kancelář
PM Project management – Projektové řízení
PMA 3 přehled legistativy do procesů pro elektronizaci
PPDF Propojený datový fond
PVS Portál veřejné správy
RIA Regulatory Impact Assessment – Hodnocení dopadů regulace
RVIS Rada vlády pro informační společnost
RVVI Rada pro výzkum, vývoj a inovace
SaaS Software as a Service
SLA Service-level agreement
SRR VS Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020
SSO Single Sign-On – Jediné přihlášení
TAČR Technologická agentura České republiky
TCO Total Cost of Ownership – Analýza celkových nákladů na vlastnictví ICT
ÚEP úplné elektronické podání
ÚEP Úplné elektronické podání
UML Unified Modeling Language
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚV Úřad vlády
UX/UI User Experience x User Interface – Uživatelská zkušenost x Uživatelské rozhraní
V4 Visegrádská skupina
VAPEG Vzděláváníh zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti eGovermentu
VS Veřejná správa
VZ Veřejná zakázka/y
ZR Základní registry