Náklady na jednu transakci

Verze z 22. 1. 2022, 01:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Náklady státu pokaždé, když někdo provede úkol, který vaše služba poskytuje, se nazývají "náklady na transakci". Výpočet nákladů na trans…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Náklady státu pokaždé, když někdo provede úkol, který vaše služba poskytuje, se nazývají "náklady na transakci".

Výpočet nákladů na transakci vaší služby vám umožní:

 • změřit, jak je vaše služba nákladově efektivní
 • využít výsledky ke změně služby a zvýšit její nákladovou efektivitu
 • porovnát efektivitu služby s jinými srovnatelnými službami

Výpočet nákladů na transakci

Pro výpočet nákladů na transakci proveďte následující kroky:

 1. Vypočítejte celkové náklady na poskytování služby - včetně nákladů na asistovanou digitální podporu - prostřednictvím všech kanálů.
 2. Vydělte náklady celkovým počtem dokončených transakcí.

Protože výpočet nákladů na jednu transakci zahrnuje všechny kanály, můžete na jeho základě předpovědět, kolik ušetříte, pokud přesunete větší podíl lidí do digitálních kanálů.

Co zahrnout do "celkových nákladů

Do svých celkových nákladů zahrňte:

Minimálně tyto položky

 • zařízení, vybavení, údržbu a služby
 • kancelářské vybavení včetně IT systémů
 • poštovné, tisk a telekomunikace
 • celkové náklady na zaměstnání a odbornou přípravu osob, které službu poskytují
 • režijní náklady, např. (podíly na) mzdách, audit, náklady na vrcholové vedení, právní služby atd.
 • suroviny a zásoby
 • výzkum a vývoj
 • odpisy počátečních a jednorázových investičních položek
 • daně (DPH, obecní daň, kolkovné atd.)
 • poplatky subdodavatelům
 • náklady na distribuci, včetně dopravy
 • veškeré náklady spojené s propagací služby.
 • veškeré náklady na poskytování asistované digitální podpory

Pokud je to možné, pak také

 • poplatky za ubytování a kapitálové poplatky u nemovitostí ve vlastnictví
 • kapitálové poplatky (pokud jste je neplatili zvlášť při založení služby)
 • spekulativní nebo skutečné pojistné
 • nedobytné pohledávky
 • rezervy (tj. částka odložená na pokrytí budoucích závazků)


Zpracování nákladů sdílených s jinými službami

Pokud se vaše služba dělí o náklady na některé položky z tohoto seznamu s jinými službami, musíte zjistit, jaká část těchto nákladů připadá na vás.

 1. Vydělte náklady na danou položku počtem ekvivalentů plného pracovního úvazku ze všech týmů a služeb, které jsou za ni odpovědné.
 2. Výsledek vynásobte počtem ekvivalentů plného pracovního úvazku ve vašem týmu.

Pokud vaše služba sdílí call centrum s jinými službami, budete muset zjistit, jaká část těchto nákladů je vaše.

 1. Zjistěte procento času stráveného hovory, které se týkají vaší služby.
 2. Toto procento nákladů na call centrum připočtěte k vašim celkovým nákladům.